فیزیک دوم دبیرستان نیروهای بین مولکولی

حجم فایل : 579.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
نیروهای بین مولکولی نیروی های بین مولکولی از یک ماده نیروی هم چسبی از دو ماده دگر چسبی یا چسبندگی سطحی ربایشی جاذبه 1) کشش سطحی


2) تر شوندگی پدیده های ناشی از هم چسبی و دگر چسبی باقی ماندن سوزن
حشرات روی آب
کروی بودن قطرات آب مایع جامد را تر کند : هم چسبی < دگر چسبی
مایع جامد را تر نکند : هم چسبی > دگر چسبی 3)مویینگی بررسی رفتار آب در لوله مویین (1)
بررسی رفتار جیوه در لوله مویین (2) دگر چسبی < هم چسبی دگر چسبی > هم چسبی پایان...